S’hauran de formalitzar ON LINE mitjançant la web de la FEEC http://inscripcions.feec.cat/

Qualsevol participant inscrit i que no pugui assistir a la prova, haurà de comunicar-ho a l’organització de la ULTRA TRAIL® ESTELS DEL SUD, mitjançant correu electrònic a jpallares@keboevents.com, abans del dia 13 de març de 2017, sol·licitant la devolució de l’import integre de la inscripció, sempre que existeixi causa de força major i la mateixa estigui degudament acreditada.

La sol·licitud no comporta implícitament l’obligatorietat de la devolució de la mateixa. En cadascun dels casos, serà l’organitzador qui la valorarà desprès d’atendre les causes de devolució manifestades.

Qualsevol sol·licitud de devolució a partir del dia 13 de març de 2017, comportarà la pèrdua automàtica del 50% de l’ import de la mateixa.

En ambdós casos, es podrà descomptar de l’import a retornar, la comissió bancaria que pugui comportar el tràmit de devolució, fet aquest totalment aliè a l’organització.

PREUS I TERMINIS:
Els terminis d’inscripcions amb preus bonificats, s’estableixen en el següent quadre:
 

Terminis Inscripcions Ultra Trail© Half Mitja Marató
07/12/2016 a 16/01/2017 65€ +15€ asseg. No federats 45€ +12€ asseg. No federats 15€ +7€ asseg. No federats
16/01/2017 a 31/03/2017 75€ +15€ asseg. No federats 55€ +12€ asseg. No federats 17€ +7€ asseg. No federats
01/04/2017 a 28/04/2017 85€ +15€ asseg. No federats 65€ +12€ asseg. No federats 22€ +7€ asseg. No federats

 

El reglament de la Half serà el propi de la FEEC pel 2017 (Resistència).

Els reglaments de l’Ultra i la Mitja Marató seran els propis i particulars de la prova, publicats en aquesta web www.ultraestelsdelsud.com.

La inscripció a les proves implica l’acceptació de la normativa indicada als Reglaments, especialment en quant a la declaració responsable del participant indicant el seu coneixement sobre dificultats i riscos que les mateixes impliquen.

 

EXCLUSIVAMENT PER PARTICIPANTS A L’ULTRA:
Tant corredors FEDERATS com NO FEDERATS hauran de presentar obligatòriament un certificat mèdic que acrediti l’aptitud i manca d’impediments amb una vigència menor a 12 mesos des de la data d’expedició, que caldrà mostrar el dia de la cursa amb una fotocòpia compulsada o l’original.

Será admes també, el certificat per a la Copa Catalana de Ultra resistència 2017, aquest es trobarà adjunt per descarregar a la página d’ inscripcions de la FEEC.
 
EXCLUSIVAMENT PER PARTICIPANTS A LES CURSES HALF I MITJA MARATÓ:
NO serà necessari presentar certificat mèdic/prova d’ esforç. Tot i això, l’ organització de la prova manifesta la seva recomanació a que tots aquells practicants en proves d’ aquests tipus, es facin aquests controls.